Warning: The magic method Merlin_Logger::__wakeup() must have public visibility in /customers/d/c/9/zorgmama.nl/httpd.www/wp-content/themes/gwangi/libs/merlin/includes/class-merlin-logger.php on line 194 Privacy beleid – Zorgmama

Privacy beleid

Zorgmama informeert je graag duidelijk en eerlijk over jouw privacy wanneer je gebruik maakt van de website en diensten van Zorgmama.

 Zorgmama verwerkt jouw persoonsgegevens, vindt een goede omgang met jouw persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Zorgmama is verantwoordelijk voor de zorgvuldige verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen neem dan gerust contact met ons op.

Zorgmama

‘Zorgmama’ is de handelsnaam van mevr. R.R. Kolestein, zaakdoende te (1381 DA) Weesp aan het adres Chocoladeweg 6 en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66668719, hierna aangeduid met “Zorgmama”.

Persoonsgegevens die Zorgmama verwerkt

Zorgmama verwerkt jouw persoonsgegevens: omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld de gegevens die je verstrekt bij het aanmaken van je account, zoals je geslacht en geboortedatum; en/of doordat je gebruik maakt van onze diensten, bijvoorbeeld hoe en hoe vaak je onze website gebruikt; en/of omdat we informatie van anderen ontvangen, bijvoorbeeld via/van andere deelnemers met wie je contact legt of via sociale media.

Wij verwerken diverse soorten persoonsgegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van jou zelf hebben gekregen. Je kunt hierbij denken aan jouw contactgegevens. Als je weigert de voor ons noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij onze contractuele verplichtingen niet nakomen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Scholing

Status

Interesses

Karaktereigenschappen

Woonplaats

E-mailadres

Persoonlijke informatie

WooCommerce-klantgegevens

Bestellingen WooCommerce-klant

Downloads WooCommerce-klant

Betalingstokens WooCommerce-klant

Reacties

Media

Paid Memberships Pro Data

Uitgebreide profiel informatie

Activiteit gegevens

Vrienden

Vriend verzoeken (verzonden)

Vriend verzoeken (ontvangen)

Groepslidmaatschap

Wachtende groepslidmaatschap verzoeken

Wachtende groepsuitnodigingen (Ontvangen)

Wachtende groepsuitnodigingen (Verstuurd)

Privé berichten

Meldingen gegevens

Persoonlijke instellingen

Verlanglijsten klant

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account of profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch of door het invullen van het contactformulier op onze website.

(Geanonimiseerde) gegevens over jouw activiteiten op onze website (ten behoeve van Google Analytics)

Debet- of creditcardnummer of andere informatie wanneer je iets bij ons koopt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Zorgmama verwerkt

Wanneer je jouw profiel hebt ingevuld, kun je aanvullende informatie met ons delen, zoals details over jouw persoonlijkheid, levensstijl, interesses en andere details over jou, evenals inhoud zoals foto’s en video’s. Als je bepaalde inhoud, zoals foto’s of video’s wilt toevoegen, geef je ons mogelijk toegang tot jouw camera of fotoalbum.

Sommige informatie die je ons geeft – ook via foto’s of video’s – kan in bepaalde rechtsgebieden als ‘speciaal’ of ‘gevoelig’ worden beschouwd, bijvoorbeeld jouw raciale of etnische afkomst, seksuele geaardheid en religieuze overtuigingen. Door ervoor te kiezen deze informatie te verstrekken, stem je in met onze verwerking van die informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Zorgmama persoonsgegevens verwerkt

Zorgmama verwerkt jouw hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doelen:

voor het uitvoeren van de overeenkomst die je met ons aangaat c.q. bent aangegaan;

Bijvoorbeeld om je mogelijkheid te bieden een account/profiel aan te maken, om je te helpen verbinding te maken met andere deelnemers, voor het afhandelen van jouw betaling of om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen;

Bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke vereisten, om wetshandhaving te dienen en om onze rechten af te dwingen en/of uit te oefenen.

omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op onze website.

De voornaamste reden dat we jouw gegevens verwerken is dus om de overeenkomst die je met ons hebt volledig en juist te kunnen uitvoeren. Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met jouw toestemming verwerken. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd, dan kun je de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven.

Bij het verwerken van de persoonsgegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid. Wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten na te komen. Dit betekent ook dat wij de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Zorgmama maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming. Zorgmama neemt dus niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zorgmama) tussen zit. Dit betekent dat Zorgmama bijvoorbeeld niet aan profiling doet. Profiling betekent dat er gegevens verzameld worden waarbij het gedrag van klanten voorspeld kan worden.

Hoe lang Zorgmama persoonsgegevens bewaart

Zorgmama bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens zijn verzameld. Wij hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn. Als je er belangstelling voor hebt, kunnen wij je een overzicht hiervan geven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zorgmama deelt jouw gegevens met verschillende derden:

als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, bijvoorbeeld om je met andere deelnemers in contact te brengen; en/of

om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, bijvoorbeeld om te helpen bij het voorkomen of opsporen van criminaliteit; en/of

met jouw toestemming of op jouw verzoek.

Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van jouw persoonsgegevens voor de eerdergenoemde doeleinden. Denk hierbij aan het door ons gebruikte bedrijf voor de hosting van onze website waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen maar bij een ander bedrijf/organisatie of het bedrijf dat onze betalingstransacties verwerkt. Met bedrijven/organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht en onder onze verantwoordelijkheid, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zorgmama blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij zullen jouw gegevens niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij jouw gegevens nooit verkopen of verhuren aan derde partijen.

Hoe Zorgmama jouw persoonsgegevens beveiligt

Zorgmama neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en alleen die medewerker(s) kan/kunnen bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Als je desondanks de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: klantenservice@Zorgmama.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als betrokkene heb je een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vastgelegd. Je kunt op elk moment gebruik maken van deze rechten.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren.

Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zorgmama en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zorgmama.nl. Bij de toetsing van dit verzoek houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Cookies

Zorgmama gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Meer informatie over ons cookiebeleid vind je in onze cookieverklaring: www.zorgmama.nl/cookiebeleid

Privacy van kinderen

De diensten van Zorgmama zijn beperkt tot gebruikers van 18 jaar en ouder. Zorgmama staat geen gebruikers jonger dan 18 jaar toe op haar platform en heeft ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Zorgmama kan echter niet controleren of een bezoeker 18 jaar of ouder is. Zorgmama raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat Zorgmama zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Zorgmama.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op:

Mevr. R.R. Kolestein, h.o.d.n. “Zorgmama”

Chocoladeweg 6

1381 DA WEESP

Internetadres: www.zorgmama.nl

E-mailadres: info@zorgmama.nl

Natuurlijk helpt Zorgmama je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Zorgmama wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Zorgmama kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren je daarom om deze regelmatig te bekijken. Je blijft dan op de hoogte van wijzigingen.

Datum laatste wijziging: 12 mei 2020

Copyright © 2024 zorgmama – Alle rechten voorbehouden.

Zorgmama maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert je ons gebruik van cookies.   Meer informatie