Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGMAMA | KvK: 66668719

Deze algemene voorwaarden van Zorgmama zijn van toepassing op de Overeenkomst, alsmede overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, tussen Zorgmama en de Consument.

Deze algemene voorwaarden van Zorgmama zijn een aanvulling op de door Thuiswinkel.org opgestelde Neutrale Algemene Voorwaarden, die eveneens van toepassing zijn op de Overeenkomst, alsmede op overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, en die onderaan deze algemene voorwaarden van Zorgmama zijn opgenomen.

De algemene voorwaarden van Zorgmama prevaleren boven de door Thuiswinkel.org opgestelde Neutrale Algemene Voorwaarden, indien en voor zover deze niet ten nadele van de Consument afwijken van de door Thuiswinkel.org opgestelde Neutrale Algemene Voorwaarden.

Artikel 1.           DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.

Zorgmama: mevr. R.R. Kolestein, handelend onder de naam Zorgmama, zaakdoende te (1381 DA) Weesp aan de Chocoladeweg 6 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 66668719.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een Overeenkomst aangaat met Zorgmama.

Deelnemers: de andere Consumenten die een Overeenkomst hebben gesloten met Zorgmama.

Diensten: de diensten die Zorgmama aan de Consument aanbiedt, zoals in de Overeenkomst gespecificeerd.

Evenement: een door Zorgmama, hetzij online hetzij offline, verzorgd of aangeboden evenement, waarvoor de Consument zich, al dan niet tegen betaling van een vergoeding, op de Website kan inschrijven.

Lidmaatschap: de Overeenkomst tussen Zorgmama en een Consument die strekt tot het afnemen van in artikel 2 lid 1 sub a omschreven dienst, al dan niet tegen betaling van Lidmaatschapsgeld.

Neutrale Algemene Voorwaarden: de door Thuiswinkel.org opgestelde Neutrale Algemene Voorwaarden.

Overeenkomst: iedere tussen Zorgmama en de Consument tot stand gekomen overeenkomst waar de Algemene Voorwaarden onderdeel van uitmaken.

Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.

Privacyverklaring: de voorwaarden van Zorgmama met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens [https://www.zorgmama.nl/algemene-voorwaarden/]

Professioneel gesprek: een door Zorgmama verzorgd online gesprek met een Zorgmama coach, hetzij individueel hetzij in groepsverband, waarvoor de Consument zich, al dan niet tegen betaling van een vergoeding, op de Website kan inschrijven.

Website: het online platform www.zorgmama.nl dan wel enige andere website van Zorgmama.

Artikel 2.           DIENSTVERLENING ZORGMAMA

De Diensten van Zorgmama bestaan uit:

het bieden van een online mogelijkheid om met andere Deelnemers in contact te komen of uit het online matchen van Deelnemers die op grond van door Zorgmama vastgestelde indicatoren goed bij elkaar passen. Zorgmama geeft op haar website een globaal inzicht in deze indicatoren;

het, al dan niet tegen betaling van een vergoeding, online en offline verzorgen en aanbieden van een Evenement aan de Consument om met andere Deelnemers in contact te komen;

het, al dan niet tegen betaling van een vergoeding, bieden van een online mogelijkheid om, hetzij individueel hetzij in groepsverband, met een coach van Zorgmama een gesprek te voeren.

Zorgmama geeft geen garantie op succes of op een vriendschap.

Zorgmama is transparant over de Diensten die zij aanbiedt. Zorgmama geeft vóór het aangaan van de Overeenkomst duidelijke voorlichting over de tarieven, de automatische beëindiging van het Lidmaatschap, de mogelijkheid tot verlenging van het Lidmaatschap, de voorwaarden en de mogelijkheden van de Website, de inhoud van de Evenementen en de gesprekken met een professional, zodat de Consument een goede inschatting kan maken van het aanbod.

Zorgmama kan aanvullende eisen stellen aan Consumenten die van de Diensten gebruik willen maken, zoals – maar uitdrukkelijk niet daartoe beperkt – minimale/maximale leeftijd of opleiding. Deze eisen worden op de Website vóór het aangaan van de Overeenkomst duidelijk vermeld. De aanvullende eisen worden alleen gesteld om de doelgroep van Zorgmama af te bakenen en de kans op succes of een match te vergroten. De aanvullende eisen mogen niet in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden.

Op de website worden de volgende aanvullende eisen gesteld:

Minimale leeftijd: 18 jaar

De mogelijkheid tot het in contact treden met Deelnemers kan aan voorwaarden zijn gebonden, bijvoorbeeld de voorwaarde van het afnemen van een betaald Lidmaatschap. Zorgmama informeert de Consument vóór het aangaan van de Overeenkomst over de voorwaarden waaronder Deelnemers met elkaar in contact kunnen treden en over welke groep Deelnemers welke berichten wel of niet ontvangen.

Indien het verlenen van de Diensten plaatsvindt tegen betaling van een vergoeding, dan is die vergoeding gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode of op een bedrag per handeling of een combinatie hiervan. Zorgmama geeft hierover heldere informatie op haar website vóór het aangaan van de overeenkomst.

Artikel 3.           EVENEMENTEN & PROFESSIONELE GESPREKKEN

Evenementen

Inschrijvingen voor Evenementen van Zorgmama geschieden op volgorde van opgave. Indien de inschrijving Zorgmama pas bereikt nadat het maximaal aantal deelnemers is bereikt, zal Zorgmama de inschrijving bewaren en alsnog aanvaarden bij uitval van een andere Deelnemer. Zorgmama zal hierover tijdig mededeling doen.

Zorgmama kan een Consument weigeren of de reeds bevestigde inschrijving van de Consument ongedaan maken naar eigen inzicht. De inschrijving of het ongedaan maken zal per e-mail aan de Consument worden bevestigd. Zonder expliciete bevestiging is er geen sprake van een geldige inschrijving.

Zorgmama heeft het recht om een inschrijving als definitief te bestempelen als de vergoeding voor het Evenement is betaald.

Zorgmama heeft na de bevestiging van de inschrijving en voor de aanvang van het Evenement het recht het programma van het Evenement organisatorisch dan wel inhoudelijk te wijzigen, zonder het recht van de Consument op enige restitutie of enige schadevergoeding.

Het is Zorgmama toegestaan de locatie en de data/tijden van het Evenement te wijzigen. De Consument wordt hiervan uiterlijk één (1) week voor aanvang van het Evenement op de hoogte gesteld.

In geval van een offline Evenement heeft de Consument tot veertien (14) dagen voor de (eerste) datum van het Evenement het recht om deelname aan het Evenement te annuleren. De prijs voor deelname wordt dan kwijtgescholden c.q. gerestitueerd. Bij annuleren tussen veertien (14) en zeven (7) dagen voor het Evenement, is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annuleren binnen zeven (7) dagen voor het Evenement of indien de Consument niet komt opdagen zonder geldige annulering, blijft de volledige prijs verschuldigd.

In geval van een online Evenement heeft de Consument tot 24 uur voor het (eerste) tijdstip van het Evenement het recht om deelname aan het Evenement te annuleren. De prijs voor deelname wordt dan kwijtgescholden c.q. gerestitueerd. Bij annuleren binnen 24 uur voor het (eerste) tijdstip van het Evenement, blijft de prijs verschuldigd.

Voor ieder evenement is een minimum en maximumaantal Deelnemers vastgesteld. Zorgmama behoudt zich het recht voor bij onvoldoende inschrijvingen het Evenement te verplaatsen naar een andere datum, waarvan de Consument zo spoedig mogelijk bericht krijgt. Bovendien heeft Zorgmama het recht het Evenement te annuleren, waarbij restitutie plaatsvindt van reeds betaalde bedragen.

Professionele gesprekken

Ten aanzien van Professionele Gesprekken zijn – tevens – de volgende bepalingen van toepassing.

Zorgmama coach zijn professionals op het gebied van begeleiding. Zij zijn echter geen psychiater en/of psycholoog. Zij nemen de begeleiding en/of zorg dan ook niet over van eventuele door de Consument ingeschakelde professionals.

Voor de onlinegesprekken met een Zorgmama coach in groepsverband geldt een maximum van 8 deelnemers exclusief de Zorgmama coach.

In geval van een Professioneel Gesprek heeft de Consument tot vijf (5) dagen voor de (eerste) datum van het Professioneel Gesprek het recht om deelname aan het Professioneel Gesprek te annuleren. De prijs voor deelname wordt dan kwijtgescholden c.q. gerestitueerd. Bij annuleren tussen vijf (5) dagen en vierentwintig (24) uur voor het Professioneel Gesprek, is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annuleren binnen vierentwintig (24) uren voor het Professioneel Gesprek of indien de Consument niet komt opdagen zonder geldige annulering, blijft de volledige prijs verschuldigd.

Artikel 4.           OPZEGGING LIDMAATSCHAP

Het Lidmaatschap kan worden aangegaan voor een bepaalde periode, met inachtneming van de Neutrale Algemene Voorwaarden. Na afloop van deze periode wordt het Lidmaatschap automatisch beëindigd, tenzij de Consument – nadat Zorgmama de Consument één (1) maand voor de datum van de beëindiging daarvan op de hoogte heeft gesteld – het Lidmaatschap voor eenzelfde periode verlengt.

Na afloop van de eerste periode is het Lidmaatschap te allen tijde opzegbaar met een opzegtermijn van één (1) week.

Het Lidmaatschap kan opgezegd worden via e-mail, de Website en/of per brief onder vermelding van de NAW-gegevens van de Consument. De Consument ontvangt op het bij Zorgmama bekende e-mailadres een bevestiging van zijn opzegging.

Ongeacht of het Lidmaatschap is opgezegd, deactiveert Zorgmama op verzoek van de Consument te allen tijde het profiel van de Consument zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van het verzoek hiertoe van de Consument.

Artikel 5.           HERROEPINGSRECHT

De Consument heeft 14 dagen na het aangaan van de Overeenkomst de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht zoals bedoeld in artikel 6 van de Neutrale Algemene Voorwaarden. Als de Consument hiervan gebruik maakt, maar de Consument heeft in deze periode al daadwerkelijk gebruik gemaakt van de betaalde Diensten van Zorgmama, dan is Zorgmama gerechtigd om een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Dit bedrag is niet hoger dan de helft van het voor de betreffende periode verschuldigde lidmaatschapsgeld. Zorgmama vraagt de Consument nadrukkelijk om toestemming om de dienstverlening reeds in te laten gaan voordat de herroepingstermijn is verstreken en wijst de Consument hierbij op de hoogte van het bedrag dat in rekening zal worden gebracht als de Consument toch herroept.

Artikel 6.           BESCHIKBAARHEID DIENST

Zorgmama spant zich in om de Diensten aan Consumenten zonder storingen en/of vertraging te laten verlopen. Zorgmama kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de Diensten.

Als er onderhoud aan de Website wordt verricht dan zal Zorgmama dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

Artikel 7.           GEDRAG VAN CONSUMENTEN

Zorgmama kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de Deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de Website beschikbaar stellen.

Zorgmama is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van Deelnemers tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de Website of tijdens een Evenement.

Het is de Consument niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen.

Het is hem bijvoorbeeld verboden om:

bedreigende taal te gebruiken naar Deelnemers of naar Zorgmama;

onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal op de Website te plaatsen;

teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

Het is de Consument bovendien niet toegestaan om:

onwaarheden in het profiel te vermelden;

gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden;

meerdere profielen per persoon in te vullen;

commerciële informatie te verspreiden;

schade of hinder aan andere Deelnemers of Zorgmama toe te brengen;

racistische of aanstootgevende uitingen te doen;

informatie op een profiel van een andere Deelnemer op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer;

inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk;

foto’s met en/of van kinderen te plaatsen.

Als een Consument handelt in strijd met het gestelde in artikel 7.1 of 7.2 kan Zorgmama de Overeenkomst en/of het Lidmaatschap van de Consument met onmiddellijke ingang opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen en/of de Consument verwijderen van het Evenement. Zorgmama stelt de Consument op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden. Zorgmama is in dit geval niet gehouden tot gehele of gedeeltelijke restitutie van de door de Consument betaalde vergoeding.

De Consument accepteert dat Zorgmama als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 7.1 en 7.2.

Artikel 8.           KLACHTEN OVER DEELNEMERS; MISLEIDING

Als Zorgmama een klacht ontvangt over een Deelnemer, onderzoekt zij deze klacht en neemt zij zonodig gepaste maatregelen. Zorgmama spant zich in om profielen van Consumenten die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere Deelnemers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.

Zorgmama spant zich in om Consumenten te wijzen op mogelijke misleiding door Deelnemers op Zorgmama. Op de Website zelf wordt gewezen op de risico’s en worden tips gegeven om schade te voorkomen.

Artikel 9.           BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Op het gebruik van Zorgmama is de Privacyverklaring van Zorgmama van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de Consument worden verwerkt. Zorgmama houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving.

Als er bij Zorgmama een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in artikel 7.1 en 7.2 en andere Deelnemers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is Zorgmama gerechtigd om kennis te nemen van de via Zorgmama tussen Deelnemers uitgewisselde gegevens. Zorgmama werkt dit nader uit in de Privacyverklaring.

Artikel 10.         AANSPRAKELIJKHEID

Zorgmama is slechts aansprakelijk voor zover dat uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden blijkt. Indien Zorgmama aansprakelijk mocht zijn, uit welke hoofde dan ook, waaronder wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst dan wel onrechtmatige daad, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Indien Zorgmama in verzuim is en dit verzuim een direct gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Zorgmama, dient de Consument Zorgmama hierover zo spoedig mogelijk Schriftelijk te informeren. Om Zorgmama in staat te stellen binnen redelijke termijn adequaat op de tekortkoming te reageren, dient de ingebrekestelling een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten.

Zorgmama is slechts aansprakelijk voor een aan haar toerekenbare tekortkoming indien de Consument de ingebrekestelling aan Zorgmama kenbaar heeft gemaakt op de in het vorige lid beschreven wijze en Zorgmama deze aan haar toerekenbare tekortkoming niet binnen een redelijke termijn afdoende heeft hersteld.

Zorgmama is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Zorgmama is uitgegaan van door of namens de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Zorgmama is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Zorgmama aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Zorgmama toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Zorgmama is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover de schade te wijten is aan opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van Zorgmama of haar leidinggevende ondergeschikten.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Consument zo spoedig mogelijk nadat de schade voor de Consument bekend is of bekend had kunnen zijn Zorgmama schriftelijk informeert over de schade.

De aansprakelijkheid van Zorgmama is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Zorgmama in het betreffende incident, of reeks van incidenten zal worden uitgekeerd.

Indien en voor zover geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering als bedoeld in het vorige lid plaatsvindt, om welke reden dan ook, dan is de totale aansprakelijkheid van Zorgmama, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat de Consument in 12 (twaalf) maanden voorafgaand aan de schadetoebrengende gebeurtenis aan Zorgmama heeft betaald en met een maximum van € 500,- exclusief BTW per incident en per kalenderjaar.

Artikel 11.         OVERMACHT

Zorgmama is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Consument indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Onder overmacht wordt in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Zorgmama geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Zorgmama niet in staat is haar verplichtingen na te komen. In het bijzonder (maar niet uitsluitend) wordt onder overmacht verstaan; storingen in infrastructuur en/of Diensten van Zorgmama die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen (zoals, maar niet daartoe beperkt: synflood, netwerkaanval, Denial-of-Service of Distributed Denial of Service-attacks, hacks, etc.),  mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, epidemieën/pandemieën, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Zorgmama door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Zorgmama kan worden gevergd. Zorgmama heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Zorgmama haar verbintenis had moeten nakomen.

Zorgmama kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.

Voor zover Zorgmama ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Zorgmama gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren.

Artikel 12.         KLACHTEN, VERJARINGSTERMIJN

Eventuele klachten over de door Zorgmama geleverde Diensten dienen binnen veertien dagen na het ontstaan van de klacht doch uiterlijk binnen een maand na de uitvoering c.q. levering schriftelijk door de Consument aan Zorgmama te worden gemeld. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Zorgmama in staat is adequaat te reageren. De Consument dient Zorgmama in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

Indien de Consument tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Consument blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens overeengekomen Diensten.

Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan vermeld in lid 1, dan komt de Consument geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Zorgmama daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Consument.

Na verloop van de klachttermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Consument in rekening gebracht worden.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Zorgmama en de door Zorgmama bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 13.         TOEPASSELIJK RECHT & GESCHILLEN

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Zorgmama partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van Zorgmama is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Zorgmama het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 14.         VINDPLAATS & WIJZIGING VOORWAARDEN

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Zorgmama. De laatste versie staat op de website van Zorgmama.

Zorgmama is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Zorgmama zal de Consument Schriftelijk informeren over een wijziging van de Algemene Voorwaarden. Indien de gewijzigde Algemene Voorwaarden voor de Consument niet acceptabel zijn, is de Consument gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen. Indien de Consument niet binnen 30 dagen nadat de gewijzigde Algemene Voorwaarden beschikbaar zijn gesteld tot beëindiging van de Overeenkomst overgaat, wordt de Consument geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.

In afwijking van lid 3 van dit artikel zal een door Zorgmama aangebrachte wijziging in de Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst zonder voorafgaande mededeling daarvan door Zorgmama aan de Consument bindend zijn voor Zorgmama en de Consument indien die wijziging naar het redelijke oordeel van Zorgmama verband houdt met of voortvloeit uit (een wijziging van) reglementen of regelgeving, een rechterlijke uitspraak, instructie of bindend advies waaraan Zorgmama is gebonden of zich gebonden acht en deze wijziging binnen een maand dient te worden doorgevoerd.

De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Neutrale Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.org

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

R.R. Kolestein h.o.d.n. Zorgmama

Chocoladeweg 6

1381 DA  WEESP

E-mailadres: klantenservice@Zorgmama.nl

KvK-nummer: 66668719

Btw-identificatienummer: Nl002444911B33

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:           [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

Copyright © 2024 zorgmama – Alle rechten voorbehouden.

Zorgmama maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert je ons gebruik van cookies.   Meer informatie